روی سخن با ايران ياران و پشتيبانان Print
 
 
زندگی در قرن بيست و يکم آنچنان به سرعت پيش ميرود که همگامی با آن برای فردی مانند من که در دهه 30 قرن بيستم پا به جهان گذاشته ام اگر غير ممکن نباشد بسيار سخت است.
 
در پی برنامه های تلويزيونی که من از نوامبر 2002 شروع کردم و به ويژه از زمانی که در تلويزيون پارس از ژوئيه 2005 ادامه دادم و به دور از هر گونه تعصب در باره روشنگری و خرد ورزی و خرافه زدائی دينی کار خود را ادامه داده ام.
 
بار ها از سوی همياران و ايرانيان از من خواسته شده بود که وب سايت خودم را داشته باشم که اگر روزی رابطه من با آنان از راه رسانه های ديگر قطع شود (همانطور که ناگهان در تلويزيون آزادی شد) وسيله ای باشد که بتوانم به کار خود ادامه دهم.
 
راستش را بخواهيد دو چيز مانع از شروع اينکار بود؛ يکی اينکه چون آگاهی به اينکار نداشتم و ميبايستی تمام اعتماد خود را به شخص ديگری بدست آورم که حق مطلب ادا شود و ديگر اينکه از لحاظ مادی ميبايست حداقل هزينه 3 تا شش ماه اينکار را داشته باشم تا اينکه اين سايت به خود کفائی برسد.
 
خوشبختانه مشکل اول رفع شد و يکی از ايرانياران به من پشت گرمی داد که چنانچه دربين راه به مشکلی بر خوردم به کمکم بيايد.
 
پس از آگاهی به مراتب بالا از ايرانيار نازنينی که اينکار بدون مساعدت ايشان عملی نمی شد، خواهش کردم که کار را شروع کنيم اميدوارم که در اين راه از ياری و همراهی شما دوستان و ايرانيارانی که با کار و فکر من همگامی داريد هم بهره مند گردم.
 
                                                           رضا فاضلی